HOSTING BASIC

101,400 /tháng

390,000 ₫

Tiết kiệm 50%
Đăng ký

Dung lượng SSD: 10 GB
Băng thông: Không giới hạn
SSL Let’s Encrypt: Miễn phí

101,400 /tháng

390,000 ₫

Tiết kiệm 50%
Đăng ký

Dung lượng SSD: 10 GB
Băng thông: Không giới hạn
SSL Let’s Encrypt: Miễn phí

101,400 /tháng

390,000 ₫

Tiết kiệm 50%
Đăng ký

Dung lượng SSD: 10 GB
Băng thông: Không giới hạn
SSL Let’s Encrypt: Miễn phí

HOSTING BUSSINESS

101,400 /tháng

390,000 ₫

Tiết kiệm 50%
Đăng ký

Dung lượng SSD: 10 GB
Băng thông: Không giới hạn
SSL Let’s Encrypt: Miễn phí

101,400 /tháng

390,000 ₫

Tiết kiệm 50%
Đăng ký

Dung lượng SSD: 10 GB
Băng thông: Không giới hạn
SSL Let’s Encrypt: Miễn phí

101,400 /tháng

390,000 ₫

Tiết kiệm 50%
Đăng ký

Dung lượng SSD: 10 GB
Băng thông: Không giới hạn
SSL Let’s Encrypt: Miễn phí

101,400 /tháng

390,000 ₫

Tiết kiệm 50%
Đăng ký

Dung lượng SSD: 10 GB
Băng thông: Không giới hạn
SSL Let’s Encrypt: Miễn phí

Gói A Gói B Gói C Gói D Gói E
Số lượng tài khoản
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Dung lượng
10 GB
20 GB
30 GB
40 GB
50 GB
Băng thông
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Đa phiên bản PHP
Từ 4.4 – 8.1
Từ 4.4 – 8.1
Từ 4.4 – 8.1
Từ 4.4 – 8.1
Từ 4.4 – 8.1
Backup hàng tuần          
cPanel quản trị           
SSL Let’s Encrypt 
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
IPv6